Mats Kristiansson
tandskelett

© Mats Kristiansson 1996, 2011

Till några av dikterna på den här sidan används typsnitten mkRunesOldNorse (runor) och Cordoba (frakturstil). Dessa dikter bör visas korrekt i modernare webbläsare. Gör de inte det rekommenderar jag att du uppdaterar din webbläsare.

tomhet

α

Ω

α
u2T
a2m
n2i
Ω

bärnsten

köttätande trädsvett
midsommarblotskapelse
öppen grav
sluten och utlämnad
kall sol
trollkonst och potential

porfyr

individer
isvandrare
isbudskap
gjallarhorn
serafhorn
framtid doftar
framtid

flinta

osårbar krossad
blod- och dammbesudlad
öde gav du
tog du
född av välkänd okänd
egg som biten bitit
ände slukad utspydd
evig hopplös öde

-ristning

-målning

damm
skålgrop
urdamm
ben
död
man
dödsman
mansdöd
voltigör
rödockra flagnad
rödmönja evig
tro otrodd

runor

runor2hemligheter
wiskar2wiskar
forn2soN
wiskar2ode2sot
i2stumma2hagar
sliNa2dold2i2sliNa

stalaktit

jag föder jag
en ofruktsam
en tårnål
ur mitt bröst
en hämmad
blir min sorg
som slår och slår och slår
en uddad död
en födelse
en obefläckad avlelse
min fot
och jag en fläckig

stalagmit

du maria
himmelsk moder
spetsig kysser
du mitt bröst
du droppar kyssar
droppar tårdränkt död
du avlande
mitt väsen hårt
min värld som upplöst
och förenad
kärlek är du
jag är tjuv och fläckad
blöder du död
du blöder död

splitter

fragment
som tyst viskar
spillra
med glömt namn
asket
som tärd dödslever

fängelse

i stenkokong lever jag
i stenkista färdas jag
i stenluft vandrar jag
sten
är jag
eller damm
vandrare
är jag
eller stilla

sanden

var andra
allt den har
är att vandra
varandra
allt den har
är att röksvamp
svamprök
allt den har
är att grönt glas
urglas
allt den har
är att vända åter
åter vän

diabas

diar som spädbarn naken
viskar som ungdom fjunig
är som vit och mossig vindbas
som skäggig och lummig kolstav
som fallen och splittrad strupegg

vad

vad rör sig
förföriskt inställsamt
vad rör sig
förrädiskt ungdomssamt
vad rörs ej
förtörnat ohovsamt
vad har röjt sig
förfärligt jordhovsamt

en fallen

jag brann
en stjärna var jag
himmel och
en tanke
var jag då –
nu är jag
var i hud
i framtiden
ett möjligt okänt
öde

akrostikon dolt

avmätt
gravstum
lågors barn
utmätt
gravstup
gissel steglad
ropande kassandralögn
plikters källa
villors villa
våldsmäns vän
vårbäcks
gjalps urins åder

fredligt
värn blott ej sitt eget
grottas urdjups
maddjurs grynings
stegar stegar
vårbäck kalkas
framdag nalkas
madtrumpeter

mot

mot möte
en geting krigsmålad
en orm vibrerande
förväntad död
väntar öppnad
strupe stillnad
värld skrik
som svart vill bida än
färdas säll an
sällan väntar möte
färdas
målet väntar
säll angå
i väntan

möte

att vila
sömn
att vaka
vila
att vilsam
vaka
att sova

ett möte
sovande
förneka
ande sov
gadd som öde
vilar du en dröm
en vaka
aldrig
döm en vaken
aldrig
dröm en död
en ödes ljuv
en ljus
en drunknad sols

marmor

nu vilar
vittrad gul
emalj skelett
som tårdränkt
undrar hur blev
parthenon orenad
thessalonike ärgad
kapitolium förlorad
epidauros okänd

makadam

tårar
splittrad
nästanjord
livs motpol
fragmenterad
reinkarnerad
gift
förgiftad
gift
förbindande förband
förbunden
blint förbannad
bunden
band förblindad
glömd men
verklig glömd

som åter?

stenar som åter
som laviner
historielösta
som diabas om hösten
vit krita
klippor sargade förlista
känner vinterns
andning dödskram
död förintelse
och mylla
mylla frö i damm
i regn i jord
i skapelse
i vilja dold i töcken
lik en ande
lögn går kräftkok
död och villa
dold i villa
fluga evigt
spy och galen
fuga evig

eller inte?

vet du
lever i den
här världen
vet du
eller inte
lever du i
den här världen
jätte av sten
eller hjärta
utan sten i ask
förstenad stenad
sten för sten
i forna ässjor
ask i hjärta
sten fossil
mull som jordad
uttryck för din
smälta sälta
hav i sötma
drunknad evigt
eller inte

fragment

f
dolda i v
i omörker gömda
evigt gömda
eller i
vem vet jag ve
inte vet du

världsrymd

Anmärkningar

tandskelett är kanske den märkligaste text jag publicerat. Titeln anspelar på skapelseberättelsen i den nordiska mytologin. De tre asabröderna Oden, Vile och Ve dräpte jätten Ymer och skapade av hans kropp jorden. Av tänderna och skelettet skapade de stenar och berg. En möjlig tolkning av titeln är alltså stenar och berg.

α Ω

α: alfa, den första bokstaven i det grekiska alfabetet, som ofta symboliserar början.

u: uruR, ur, uroxe, den andra runan i den urnordiska runraden med ljudvärdet u.

T: thurisaR, thurs, jätte, den tredje runan i den urnordiska runraden med ljudvärdet th (tonlöst [θ] som i engelskans thin [θɪn]).

a: ansuR, asagud, den fjärde runan i den urnordiska runraden med ljudvärdet a.

m: mannaR, man, människa, den tjugonde runan i den urnordiska runraden med ljudvärdet m.

n: naudhiR, nöd, tvång, den tionde runan i den urnordiska runraden med ljudvärdet n.

i: isaR, is, uroxe, den elfte runan i den urnordiska runraden med ljudvärdet i.

Ω: omega, den sista bokstaven i det grekiska alfabetet, som ofta symboliserar slut.

En möjlig tolkning av hela dikten är: början / urdjur jättar / gudar människor / öde död / slut.

-ristning -målning

skålgrop: Typ av hällristning, närmare bestämt mjukt rundad fördjupning, oftast cirka 5 cm i diameter och 1-2 cm djup. Skålgropar kallades förr älvkvarnar, eftersom man trodde att älvor malde mjöl i dem.

voltigör: Människa som gör volter. Ganska vanligt motiv på hällristningar.

rödockra: Färg som bl.a. användes till hällmålningar. Framställdes av ockra, ett jordämne i pigmentform.

rödmönja: Färg som används för att bättra på hällmålningar. Framställs av oxiderat bly.

runor

Med latinska bokstäver lyder dikten: runor / runor hemligheter / viskar viskar / forn sång / viskar öde sot / i stumma hagar / slinga dold i slinga.

runor hemligheter / viskar viskar: Ordet runa betydde ursprungligen hemlighet, viskning.

sot: Gammalt ord för sjukdom. Används ännu i namn på vissa sjukdomar, t.ex. gulsot och lungsot.

akrostikon dolt

akrostikon: Text, oftast dikt, där de första bokstäverna i varje rad bildar ett eller flera ord. I akrostikon dolt används istället den tredje bokstaven i varje rad. Akrostikonet är: magmaspillra eroderad.

kassandralögn: Kassandra var dotter till Trojas kung Priamos. Av Apollon hade hon fått siargåva, men eftersom hon vägrat återgälda gudens kärlek blev hennes spådomar inte trodda.

gjalp: Dotter till jätten Geirröd. Försökte dränka asen Tor genom att pinka i Vimur så att floden svämmade över.

marmor

parthenon: Tempel i Athen, helgat till Athens skyddsgudinna Athena.

thessalonike: Grekisk stad, grundad av Kassander cirka 315 f.Kr. och namngiven efter dennes hustru Thessaloniki, Alexander den stores halvsyster.

kapitolium: En av Roms sju kullar med stadens viktigaste tempel, tillägnat Jupiter Optimus Maximus.

epidauros: Grekisk stad med tempel tillägnat läkekonstens gud Asklepios.

eller inte?

I denna dikt använder jag mig av den gamla tekniken boustrofedon (av grekiskans βούς, "oxe", och στρέφειν, "omvändning" eller "vända om"), som är ett skrivsätt där rader skrivna och lästa från vänster till höger varvas med rader skrivna och lästa från höger till vänster, ungefär som oxar vid plöjning vänder fram och tillbaka över fältet. Bokstäverna är med andra ord spegelvända och ska börja läsas från slutet av raden på varannan rad. Med tanke på att spegelvänd text nog kan vara svårläst för somliga återger jag här hela dikten rättvänd: eller inte? / vet du / lever i den / här världen / vet du / eller inte / lever du i / den här världen / jätte av sten / eller hjärta / utan sten i ask / förstenad stenad / sten för sten / i forna ässjor / ask i hjärta / sten fossil / mull som jordad / uttryck för din / smälta sälta / hav i sötma / drunknad evigt / eller inte

fragment

Anspelar på äldre texter (handskrifter etc.) som delvis inte går att läsa. Dikten lyder i sin helhet: fragment / fragment / dolda i vithet / i omörker gömda / evigt gömda / eller inte / vem vet jag vet / inte vet du.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.