Mats Kristiansson
Språkvetenskapens axiom
Ett utkast

© Mats Kristiansson 2004

1 a. Språk utgörs av morfem.

1 b. Perceptioner inkluderar inte bara realiteter i det fysiska universumet, som den egna kroppen, andras kroppar, materia, energi, rum (rymd) och tid, utan också tankar (beslut, beräkningar, fantasier), kommunikation (utbyte av idéer), emotion (känslor), verklighet (överenskommelser) och VADHELST ANNAT SOM KAN FÖRNIMMAS (inklusive morfem).

1 c. Följdsats: Morfem kan vara identiska med det de representerar.

1 d. Följdsats: Vilken perception som helst är språk om någon anser det.

1 e. Sammanställda perceptioner är placerade i

1 f. Särställda perceptioner är placerade i

1 g. Den grundläggande rangordningen är överordning och underordning.

1 h. Perceptioner av samma rang är sidoordnade.

1 i. Om perceptioner är överordnade, underordnade eller sidoordnade avgör varje språkbrukare i varje enskilt fall.

1 j. Följdsats: Olika språkbrukares analys av samma perceptioner kan ge olika resultat.

2 a. Vilka perceptioner som är morfem och vad de representerar är en överenskommelse mellan språkbrukare.

2 b. Överenskommelsen är den enda skillnaden mellan morfem och andra perceptioner.

2 c. Följdsats: Språket förändras om överenskommelsen förändras.

2 d. Följdsats: Varje språkbrukare måste ha viss kunskap om och i viss mån hålla med om överenskommelsen.

2 e. Följdsats: Olika grupper av språkbrukare kan använda olika uppsättningar av morfem (ha olika språk).

2 f. Följdsats: Språkbrukares förmåga att använda språk beror av

3 a. Morfem kan sammanställas och särställas.

3 b. De grundläggande sammanställningarna är

3 c. De grundläggande särställningarna är

3 d. Om morfem är sammanställda eller särställda avgör varje språkbrukare i varje enskilt fall.

4 a. Morfem kan rangordnas.

4 b. Om morfem är överordnade, underordnade eller sidoordnade avgör varje språkbrukare i varje enskilt fall.

5 a. Morfem är odelbara.

5 b. Vilka perceptioner som är morfem (odelbara) och vad de representerar avgör varje språkbrukare i varje enskilt fall.

6 a. Språk har stil.

6 b. Följdsats: Analys av stil kräver jämförelse med andra morfem eller med andra perceptioner.

6 c. Stil kan inkludera övervägandet att de valda morfemen är att föredra eller de enda möjliga i vissa eller alla sammanhang.

7 a. Varje morfem kan ha allomorfer.

8 a. Vokabulär är den uppsättning eller de uppsättningar morfem en språkbrukare eller en grupp av språkbrukare potentiellt kan eller kunde använda eller väljer eller valde att använda i ett visst sammanhang (inklusive gruppspråk, dialekter, modersmål, främmande språk och varje annan uppsättning morfem en enskild språkbrukare eller en grupp av språkbrukare anser är vokabulär).

8 b. Vilka morfem som ingår i en vokabulär avgör varje språkbrukare i varje enskilt fall.

9. Samma morfem kan representeras av olika uppsättningar och olika typer av perceptioner (inklusive tal, skrift, teckensnitt och varje annan uppsättning eller typ av perceptioner).

10. Följdsats: Olika språkbrukares analys av samma morfem kan ge olika resultat.

11. Språk används vid kommunikation.

12 a. Språkvetenskapen analyserar, klassificerar och systematiserar språk och språkbrukare.

12 b. Till samma klass hör språk som enligt någons åsikt

12 c. Till samma klass hör språkbrukare som enligt någons åsikt använt språk som hör till samma klass.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.