Mats Kristiansson
Litteraturvetenskapens axiom
Ett utkast

© Mats Kristiansson 2004

1. Litteratur utgörs av innehåll med form.

2. Innehållet kan reduceras till perceptioner.

3 a. Formen kan reduceras till sammanställt och särställt innehåll.

3 b. Definition: Sammanställt innehåll är placerat i

3 c. Definition: Särställt innehåll är placerat i

4. Perceptioner inkluderar inte bara realiteter i det fysiska universumet, som den egna kroppen, andras kroppar, materia, energi, rum (rymd) och tid, utan också tankar (beslut, beräkningar, fantasier), kommunikation (utbyte av idéer), emotion (känslor), verklighet (överenskommelser) och VADHELST ANNAT SOM KAN FÖRNIMMAS (inklusive form).

5. Litteratur inkluderar språk.

6. Varje individ eller grupp av individer som skapar eller modifierar litteratur kallas upphovsman.

7. Varje individ eller grupp av individer som nås av skapelser individen eller gruppen av individer ifråga anser är litteratur kallas publik.

8. Varje individ eller grupp av individer som förmedlar litteratur till publik kallas distributör.

9 a. Litteratur har stil.

9 b. Följdsats: Analys av stil kräver jämförelse med annan litteratur eller med andra perceptioner.

9 c. Stilen kan inkludera övervägandet att de valda perceptionerna är att föredra eller de enda möjliga i vissa eller alla sammanhang.

10 a. Litteratur inkluderar orsaken till att den skapats, formulerad av upphovsmannen eller fastställd av någon annan.

10 b. De grundläggande orsakerna är

11. Litteratur inkluderar stoff.

12 a. Litteratur inkluderar samtliga möjliga tolkningar.

12 b. Vilka tolkningar som är möjliga avgör varje upphovsman, varje publikmedlem och varje distributör i varje enskilt fall.

13 a. Formen kan inkludera rangordnande av innehållet.

13 b. Den grundläggande rangordningen är överordning och underordning.

13 c. Innehåll av samma rang är sidoordnat.

13 d. Om innehåll är överordnat, underordnat eller sidoordnat avgör varje upphovsman, varje publikmedlem och varje distributör i varje enskilt fall.

13 e. Följdsats: Olika upphovsmäns, olika publikmedlemmars och olika distributörers analys av samma litteratur kan ge olika resultat.

14 a. Litteratur kan understödjas av annat innehåll med form och av vadhelst annat som kan förnimmas.

14 b. Om det som understöder litteratur också är litteratur eller inte avgör uttolkaren.

15 a. Litteratur kan inkludera kvalitet.

15 b. Följdsats: Varje skapelse som utgörs av innehåll med form är litteratur om någon anser det.

15 c. Vad kvalitet är avgör varje upphovsman, varje publikmedlem och varje distributör i varje enskilt fall.

15 d. Övervägandet om kvalitet är den enda skillnaden mellan litteratur och andra skapelser som utgörs av innehåll med form.

16. Litteratur har alltid upphovsman men inte alltid publik eller distributör.

17. Litteraturvetenskapen analyserar, klassificerar och systematiserar litteratur, upphovsmän, publik och distributörer.

18 a. Till samma klass hör litteratur som enligt någons åsikt

18 b. Till samma klass hör upphovsmän som skapat eller modifierat litteratur som enligt någons åsikt hör till samma klass.

18 c. Till samma klass hör publik som analyserat, klassificerat eller systematiserat litteratur som enligt någons åsikt hör till samma klass.

18 d. Till samma klass hör distributörer som förmedlat litteratur som enligt någons åsikt hör till samma klass.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.